WYBIERZ KRYTERIA WYSZUKIWANIA:

  • Liczba pokoi:

    od 1 do Penthouse

  • Metraż:

    od 29m2 do 250m2

Cechy dodatkowe:

Liczba ofert spełniających kryteria: 2161


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dom Development” S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3 (00-078 Warszawa) (zwany dalej „Administratorem”).

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a)     za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@domd.pl,

b)    listownie: „Dom Development” S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 7 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 8.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i oceny możliwości potencjalnego nabycia nieruchomości, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia udzielenia zgody.

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)     pracownicy i współpracownicy Administratora,

b)    podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.     Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.     Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu nawiązania kontaktu i oceny możliwości potencjalnego nabycia nieruchomości.

11.  Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało.